Osobito nas raduje što ste posjetili JA – KOM, prvi hrvatski augmentativni i alternativni komunikacijski (AAC) portal na kojem možete slikovnim govornikom komunicirati s okolinom. 

Upute:

Na rubnom stupcu svake stranice JA-KOM portala s desne strane nalaze se tipke Glavnog izbornika.

S lijeva na desno ili odozgo prema dolje:

1. Tipka ZVONO na koju klikom skre?ete pažnju prisutnih na sebe, kada se želite izraziti preko JA-KOM govornika.

2. Tipkom JA-KOM – klikom ulazite u JA-KOM govornik na po?etnu galeriju, odnosno sa drugih tema vra?ate se na po?etnu galeriju.

3. Tipkom SUNCE – klikom ulazite u sporedni izbornik s razli?itim zanimljivostima.

4. Tipkom AMO RE VERA – klikom ulazite na stranice udruge AmoReVera.

5. Tipka POJAS ZA SPAŠAVANJE na koju klikom uklju?ujete sirenu uzbunjivanja kada Vam je potrebna HITNA i neizostavna pomo?.

 

– U podnožju svake stranice nalazi se vodoravno smješten izbornik koji Vam pre?icom (simbolom) omogu?uje prelazak na željenu temu. Na po?etnoj stranici, spomenutim izbornikom ulazite na društvenu mrežu.

_____________________________________________

– Klikom na FOTOGRAFIJU ATMOSFERE I MJESECA/IZLASKA SUNCA otvarate tipke (XXXL) s naj?eš?im brzim odgovorima, DA – NE

– Klikom na SAZVJEŽ?E ispod naslovne teme ulazite u samostalni “Govornik” prilago?en osobama s motori?kim poteško?ama. Ako je potrebno, Vašem ekranu prilagodite rezoluciju!

Funkcije slike:

– Prelaskom miša preko slike pale se u gornjem lijevom uglu navigacijski simboli a crni okvir mijenja se u crveni. U bijelom okviri?u nalazi se informacija o namjeni slike: “nazad” – vra?anje na mati?nu temu, “KLIKNI” – prelazak na proširenje teme vezano uz sliku, “govornik” – glasovni izgovor odabrane slike, “još na istu temu” – ulaz u proširenje galerije vezano za istu temu, “u izradi” – tema u izradi.

– Klikom miša na sliku pojaviti ?e se zvuk klika (kao rez škarama).

– Pri?ekajte trenutak jer prelazite na širu temu “kliknute” slike, sve dok se ne pojavi nakon klika o?ekivani glasovni izgovor.

Klikom na “zaglavlje” portala, vra?ate se na naslovnu stranicu istog.

Govornik je u stalnoj nadogradnji!

Klikom na sliku pogledajte uve?ani shematski prikaz osnovnih galerija.

Klikom na tipku pogledajte nove galerije postavljene u zadnjih 30 dana.

Dizajn, koncepcija i logo ovog portala autorsko su djelo i zašti?eni su zakonom o autorskim pravima. Po odobrenju autora, ovo autorsko djelo dozvoljeno je koristiti isklju?ivo u nekomercijalne svrhe.