Kako svakim danom postajemo sve više dio Europe gdje se prosperitet jedne zemlje vrednuje koli?inom brige o najranjivijima a na tragu vlastitih ciljeva i u definiciji UN-ove konvencije o pravima invalida koju je naša Vlada potpisala a Hrvatski sabor ratificirao, prvo mjesto zauzima komunikacija:

/»Komunikacija« uklju?uje jezike, prikazivanje teksta, Brailleovo pismo, taktilnu komunikaciju, uve?ani tisak, dostupne multimedijalne sadržaje, kao i pisani oblik istih, zvu?ne zapise, obi?ni jezik, osobne ?ita?e i augmentativne i alternativne oblike, sredstva i formate komunikacije, uklju?uju?i dostupnu informacijsku i komunikacijsku tehnologiju./

JA-KOM portal pokušava kroz Internet uslugu dati svoj doprinos u nadoknadi privremeno ili trajno umanjenih sposobnosti verbalne komunikacije kod osoba s teškim i ekspresivnim komunikacijskim poreme?ajima kod autizma, cerebralne paralize, Downovog sindroma, teško?a u razvoju, apraksije, moždanog udara ili traumatskih ozljeda mozga.

 

Augmentativno “slikama koje govore” uspostavlja se alternativna komunikacija kod dijela pomenutih osoba.

__________________________________________

Ovaj nukleus kao prvi i besplatni augmentativno i alternativno komunikacijski (AAC) interaktivni portal ima namjeru na širem govornom podru?ju pokrenuti informati?ku tehnologiju i struku u konkretnom smjeru i na korist osoba s komunikacijskim poteško?ama.

Danas je “tablet” tehnologija toliko dostupna da niti jedna osoba, koja je u stanju služiti se spomenutim ure?ajem, ne bi smjela ostati komunikacijski inferiorna.

Svojom strukturom JA – KOM portal primarno je namijenjen osobama s intelektualnim poteško?ama. Osim slika koje govore svojim sadržajem djelom pokriva zanimljivosti, fotografije, edukativne animacije i igrice. Sekundarno ?e poslužiti roditeljima i struci kao izvor softverskih aplikacija i vrijednih materijala vezanih uz AAC.

JA-KOM djeluje kao sestrinski portal Amo Re Vere, Udruge potpore osobama s intelektualno komunikacijskim i drugim poteško?ama.

Biti ?e nam posebno zadovoljstvo da svoje utiske i prijedloge ostavite na kontakt formi, kako bi najbolje isprofilirati slikovnu komunikaciju ovog Web portala.

__________________________________________


Prednost ovakvog na?ina informati?kog (AAC) komuniciranja je direktno i jednostavno posluživanje, dok kod inozemnih aplikacija potrebno je izdvojiti nov?ana sredstva i uložiti poprili?no truda i znanja pri dodavanju slike i glasa za uporabnost iste na materinjem jeziku, što za neke (pogotovo starije) roditelje predstavlja nepremostivu prepreku.

Ova ICT usluga može se koristiti na otvorenim operativnim (Windows, Android, Linux, Apple…) sustavima, za razliku od instalacijskih aplikacija koje se izra?uju svaka u svom zatvorenom komercijalnom operativnom sustavu. Audio snimka ovog portala snimana je u tonskom studiju Red Reccord Vocal u MP3 i OGG formatima i podržavaju ga sljede?i preglednici: Internet explorer, Firefox4, Chrome8 i Opera11. Sa gotovo svakog ra?unala, laptopa, tableta ili mobitela uz pristup Internetu, “JA – KOM” je mogu?e pokrenuti.

Kako dame imaju prednost, prva verzija JA – KOM-a “naginje” ženskom djelu populacije.

 

__________________________________________

Tablet1

Portal JA – KOM nastao u koautorstu sa starijim sinom Velimirom, entuzijazmom, dugogodišnjem roditeljskim iskustvom i željom da pomognem sinu s autizmom, te da se populaciji s poteško?ama u komunikaciji po?inje informatizacijom javno izlaziti u susret.

Hvala španjolskom AAC portalu ARASAC iz Zaragoze na besplatnom ustupanju djela piktograma. Ovim putem zahvaljujem g.Krunoslavu Licitaru iz RRV Studija na doniranom profesionalnim audio uslugama i mami Mariji Karas na posu?enom glasu u slikama koje govore, kao i g.Mati Tomincu na pomo?i oko nekih rješenja u softveru.

Zahvaljujem prof.dr.sc. Željki Car sa Fakulteta elektrotehnike i ra?unarstva (FER) koja prepoznaje naš rad i uklju?uje nas u zajedni?ki projekt sastavnica ?etiri fakulteta Sveu?ilišta u Zagrebu, Fakulteta elektrotehnike i ra?unarstva FER, Edukacijsko, rehabilitacijskog fakultet ERF, Filozofskog fakultet FF i Grafi?kog fakultet GF te poziva da isti prezentiramo na Me?unarodnoj znanstvenoj konferenciji KES AMSTA 2012 u Dubrovniku, gdje smo se i predstavili.
Moram naglasiti da je projekt JA KOM izra?en potpuno volonterski, te ga imamo želju postaviti kao neovisnu aplikaciju za tablet i mobitel. Proveli smo vrlo uspješnu evoluaciju, no za idu?i korak potrebna su zna?ajnija sredstva. Trebati ?emo pri?ekati ?emo neka druga vremena, vremena boljeg sluha za osobe s ozbiljnim teško?ama u komunikaciji u Hrvatskoj.

Srdačno,  Goran Karas
09. studenog 2011.

Naši proizvodi :

JA-KOM prvi hrvatski ICT-y AAC portal s “Govornikom”

JA – KOM je prvi hrvatski ICT-y (eng. Information and communications technology) portal slikovne komunikacije (AAC) razvijen u Udruzi AmoReVera. Svojom strukturom primarno je namijenjen osobama s intelektualnim i komunikacijskim poteško?ama. Osim “govornika” svojim sadržajem djelom pokriva zanimljivosti, fotografije, edukativne animacije i igrice. Sekundarno ?e poslužiti roditeljima i struci kao izvor softverskih aplikacija, materijala i poveznica zanimljivih portala vezanih uz augmentativnu i alternativnu komunikaciju (AAC).

JA-KOM Govornik pokušava dati svoj doprinos u nadoknadi privremeno ili trajno umanjenih komunikacijskih sposobnosti osoba s teškim i ekspresivnim komunikacijskim poreme?ajima kod autizma, cerebralne paralize, Downovog sindroma, teško?a u razvoju, apraksije, moždanog udara ili traumatskih ozljeda mozga. Augmentativno “slikama koje govore” uspostavlja se alternativna komunikacija kod dijela pomenutih osoba.

Izdvojeni ICT-y AAC Govornik

Kako dio osoba s problemima u komunikaciji ima i poteško?a s motorikom, sa portala JA-KOM izdvojili smo “Govornik” i opremili ga izbornikom koji svojom veli?inom, funkcionalnoš?u i ciljanim sadržajem pojednostavljuje i olakšava pristup spomenutoj populaciji.

Izrazito velike tipke, horizontalno postavljene na po?etnoj stranici omogu?uju svojom funkcijom naj?eš?e brze odgovore sa “Da” – “Ne”, kao i ulaz u “Govornik”.
Naravno, tu je i tipka poziva za “HITNU i neizostavnu pomo?”.

Ispod navedenih tipki, preko cijele dužine nalazi se tipka “Skretanja pozornosti” prisutnima a preko koje prelazimo (i po potrebi “kliknemo”) na putu prema bilo kojoj tipki, iznad.
Rubni stupac svake stranice tako?er je opremljen maksimalno pove?anim tipkama jednakih funkcija.

U podnožju svake stranice nalazi se vodoravno postavljeni izbornik koji pre?icom (simbolom) omogu?uje brzi prelazak na željenu temu komunikacije. Na po?etnoj stranici, spomenutim izbornikom ulazite na stranice razli?itih namjena.

MiniMaxG

MiniMax Govornik nova je ina?ica JA KOM Govornika. Sadržajno manja, jednostavnija s velikim slikama. Umjesto dosadašnjih aktivnih 6 – 7 slika galerija MMG sadrži svega jednu verbalnu sliku i desno sliku u najavi.
Kao i izvorni oblik opremljena je izbornikom navigacijskih tipki u pet tema. O meni / Hrana / Pi?e / Pomo? / Potrebe. Da bi uslijed manje preglednosti unutar pojedine teme došli do željene verbalne slike ugradili smo tipku preskoka unutar teme. Njome preska?emo unutar teme, jednu po jednu, redom. Npr: “Pi?e”, sa vode na ?aj, sa ?aja na sok, sa soka na kavu…
MMG možete pogledati ovdje.

JA-Muzej-KOM

Na putu razvitka interaktivne augmentativno alternativne komunikacije na temeljima “Govornika” uspostavili smo suradnju s Tiflološkim muzejem.

Cilj navedenog projekta je augmentativnim, alternativno komunikacijskim (AAC) i interaktivnim pristupom uz pomo? prvog hrvatskog AAC informati?kog “Govornika” i ekrana osjetljivog na dodir omogu?iti posjetiocima s komunikacijskim poteško?ama da nakon prolaska kroz “Tamnu sobu” na licu mjesta iskažu svoje impresije, dojmove i postave pitanja vezana uz istu.

Kao plod sinergije inovativnih subjekata, Tiflološki muzej povodom Me?unarodnog dana muzeja 15. svibnja 2012. upu?uje na mogu?nost alternativne komunikacije pomo?u informati?kog Govornika izra?enog na hrvatskom jeziku, a namijenjenog osobama koje imaju poteško?e u verbalnom izražavanju zbog autizma, moždanog udara, traumatske ozljede mozga…
JA-Muzej-KOM predstavili su autori Nina Sivec, dipl. def., kustosica Tiflološkog muzeja, Goran
Karas iz udruge potpore osobama s intelektualno komunikacijskim poteško?ama AmoReVera

Projekt JA-Muzej-KOM INTAAK proizašao je iz suradnje s vidno inovativno proeuropski orijentiranim Tiflološkim muzejemGrada Zagreba. U Tiflološkom muzeju, od 18. 5. 2012, mo?i ?e posjetitelji s komunikacijskim poteško?ama koristiti hrvatski AAC informati?ki „Govornik“ te na taj na?in, nakon prolaska kroz Tamnu sobu iskazati svoje impresije i postaviti pitanja vezana uz nju.

Tako je Tiflološki muzej u Zagrebu postao jedan od prvih muzeja u Europi pristupa?an osobama koje ne govore.

INTAAK

Potaknuti uspješnom suradnjem s Tiflološkim meuzejem pokre?emo novu internet stranicu INTAAK – INTegracijska Augmentativno Alternativna Komunikacija. INTAAK kao ICT-y Intranet usluga namijenjena je objedinjavanju samosvjesnih institucija i tvrtki koje ?e svojim inovativnim softverom pružiti pristupa?nost osobama s poteško?ama u komunikaciji omogu?uju?i im kao korisnicima, pacijentima, posjetiocima, strankama, kupcima…obra?anje putem ekrana osjetljivih na dodir.

INTAAK usluga tako?er omogu?ava individualni pristup personaliziran prema osobama sa složenim poteško?ama u komunikaciji.

 

Sinergijom suvremene informati?ke znanosti i inovativnosti želimo otvoriti mogu?nost sporazumjevanja kod osoba s verbalnim deficitom i na svim javnim mjestima.

Želite li slijediti nove trendove razmišljanja i stavove prema osobama s komunikacijskim poteško?ama pridružite se ovom projektu. Cilj projekta je povezivanje interaktivnog, augmentativno alternativno komunikacijskog (AAC*) softvera i ekrana osjetljivih na dodir a na korist osoba s komunikacijskih poteško?a. INTAAK povezuje poslovne subjekte u jednu humanitarnu i socijalno osjetljivu cjelinu.

Softver prvog hrvatskog AAC informati?kog “Govornika” uz vašu suradnju prilagoditi ?emo specifi?nim komunikacijskim zahtjevima Vaše institucije, organizacije ili tvrtke. Usluga Intranet veze omogu?iti ?e Vam upotrebu INTAAK softvera uz mogu?nost mijenjanja i neograni?ene nadogradnje sadržaja.

Što zna?i da ?e specifi?ni komunikacijski zahtjevi osobu u potrebi ?ekati putem ekrana osjetljivih na dodir na javnim mjestima, pošto je nemogu?e sve aplicirati na mobilni osobni komunikator.

Ukoliko ste zainteresirani za suradnju na ovom projektu, za sve informacije izvolite se obratiti ovdje.

Osim toga INTAAK usluga putem zašti?ene upotrebe omogu?ava izradu individualnog pristupa, personaliziranog prema osobama sa složenim poteško?ama u komunikaciji. Jednostavnije re?eno, u mogu?nosti smo Vam isporu?iti “Govornik” koji ?e sadržavati Vaše osobne slike (?lanova obitelji, predmeta iz Vaše blizine, poznata okruženja…) i posebne želje vezano uz isti. Za mogu?e informacije izvolite se obratiti ovdje.

Dizajn, koncepcija, crteži i logo ovog portala autorsko su djelo i zašti?eni su zakonom o autorskim pravima. Po odobrenju autora, ovo autorsko djelo dozvoljeno je koristiti isklju?ivo u nekomercijalne svrhe.