AACAugmentativna i alternativna komunikacija /Potpomognuta komunikacija/ – podru?je klini?ke prakse koje pokušava nadoknaditi privremeno ili trajno umanjenje vrijednosti osoba s teškim i ekspresivnim komunikacijskim poreme?ajima.

Izradite vlastiti individualni AAC informati?ki program

ARASAAC

Posjetite Internet stranicu ARASAAC i na njoj ?ete na?i sve što Vam je potrebno za izradu programa prema Vašim specifi?nim potrebama. Sa 20.000 piktograma i unos vlastitih fotografija uz alate kojima ?ete izraditi i sortirati odabrane slike i piktograme i uz prili?no truda uspjeh Vam je zagarantiran. Sve je besplatno!

 

IN-TIC


InTIC je besplatni program kojim augmentativnu i alternativnu komunikaciju prilago?avate individualnim potrebama. Uz ARASAAC piktograme i Vaše fotografije izradite prekrasnu informati?ku aplikaciju.